Использование сервисов и возможностей вебсайта https://vivereclinic.com осуществляется по правилам и на Условиях Публичного Договора (оферты) о предоставлении медицинских услуг (по тексту – «Договор» или «Публичный договор», или «Оферта») и в соответствии с приложениями к нему, действующим нормам законодательства Украины. 

Обработка персональных данных производится согласно требованиям ЗУ «О защите персональных данных» и регламентируется приложением № 1 к Публичному договору. 

ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
о предоставлении медицинских услуг 
в ООО «Институт нейроиммунологии и иммунотерапии» (Клиника «ВИВЕРЕ»)

г. Киев «20» февраля 2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ 

И). Общие условия
II). Отдельные термины и определения 
III). Предмет Договора
IV). Регистрация на сайте 
V). Заказ Услуг, их стоимость и порядок оплаты
VI). Сроки и порядок предоставления услуг
VII). Подтверждение от пациента 
VIII). Ответственность Сторон
IX). Разрешение споров
Х). Действие Договора
XI). Порядок внесения изменений в Публичный договор 
XII). Заключительные положения
XIII). Контактная информация

Додаток № 1 (Політика конфіденційності, захисту і обробки персональних даних). 
Додатки  (Послуги і тарифи, що розміщені на сторінках вебсайту https://vivereclinic.com , інформація про ціну (вартість), що зазначається на вебсайті https://vivereclinic.com є невід’ємною частиною даного Публічного договору. 

І. Загальні умови

1.1.  Сторона: Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНСТИТУТ НЕЙРОІМУНОЛОГІЇ ТА ІМУНОТЕРАПІЇ" (Клініка ВІВЕРЕ), що зареєстроване в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за номером запису: 1 068 102 0000 049315 від 21.03.2018 р., в особі директора Стефанишина Володимира Михайловича, який діє на підставі Статуту, надалі за текстом даного Договору Публічної оферти іменується – «КЛІНІКА» або «МЕДИЧНИЙ ЗАКЛАД», адреса здійснення діяльності: 03189, Україна, місто Київ, вул. Ломоносова (нова назва Юлії Здановської) 71-Б, керуючись ст. ст. 633, 634, 641, 627, 628, положеннями глави 63 ЦК України, публічно пропонує широкому та необмеженому колу фізичних осіб (згідно визначення «Пацієнти» за текстом цього Публічного договору) можливість отримання вказаних у цьому Договорі (іменується «Публічний договір», або «Договір Публічної оферти», або «Оферта») на визначених ним умовах медичних послуг (за текстом – «Послуги» або «Медичні послуги»), перелік яких згідно додатків до цього Публічного договору. 
1.2.  Підтвердженням згоди з усіма умовами Публічного договору являється ацепт у спосіб замовлення Послуги та/або оплати у відповідності до умов цього Договору. 
1.3.  При замовленні Медичної послуги, надання якої Клінікою Пацієнту передбачається безпосередньо за місцезнаходженням Медичного закладу, платіжні зобов’язання можуть виконуватися Пацієнтом в окремо визначеному Сторонами порядку, а умови даного Публічного договору діють в частині, що не суперечить порядку, умовам, змісту власноруч підписаних Пацієнтом заяв, анкет, інших документів. 
1.4.  Сторони погодили, що при акцептуванні у спосіб оплати, заповнення в електронному вигляді форми оплати платіжної системи з реквізитами платіжного інструменту (зокрема CVV2 кодом) вважається одноразовим цифровим паролем, який визнається електронним цифровим підписом в розумінні чинного законодавства України, в т.ч. ст. 12 ЗУ «Про електронну комерцію».
1.5.  Після прийняття викладених в Договорі умов (акцепту), особа, яка акцептувала (за текстом іменується «Пацієнт»), зобов’язується виконувати (забезпечити виконання іншою особою, в інтересах якої виконано акцепт) умови цього Договору, додатків до нього, дотримуватися інструкцій та рекомендацій Клініки (її спеціалістів, персоналу), в тому числі таких, що надіслані електронною поштою чи у переписці лікарів/уповноважених осіб Клініки з Пацієнтом в месенджерах, оприлюднені шляхом їх публікації на вебсайті vivereclinic.com або розміщені на інформаційних стендах, в куточку споживача за адресою Клініки.
1.6.  Клініка та Пацієнт підтверджують, що даний Публічний договір не є фіктивним чи удаваним правочином або  правочином, укладеним під впливом тиску чи обману. 
1.7.  До акцептування даного Договору Пацієнт отримує у доступній формі повну та достовірну інформацію про Послуги, які замовляються Пацієнтом на умовах даного Публічного договору, їх вартість або спосіб визначення вартості (розцінки з яких складається загальна сума до сплати), умови та порядок отримання Послуг, ризики та безпеку, та усю іншу інформацію, що необхідна Пацієнту для свідомого вибору. 
До отримання усієї інформації про Послугу або у разі, якщо Пацієнт не згоден з умовами цього Публічного договору чи умовами надання Послуг, Пацієнт не повинен виконувати акцептування цього Договору. Додаткові запитання особа, що бажає акцептувати цю Оферту, може адресувати Клініці за телефонами: +38 (067) 689 88 33, +38 (066) 689 88 33, +38 (063) 689 88 33.
Електронною поштою: vivereclinic@gmail.com 
1.8.  Надання Послуг за Публічним договором здійснюється згідно із законодавством України, місцем укладання Договору та місцем надання Послуг визначається місцезнаходження Клініки.  
1.9.  Мова комунікації Медичного закладу з Пацієнтом: українська або англійська, мова рахунків (інвойсів) українська або англійська, мова інструкцій / рекомендацій щодо порядку підготовки до лабораторних досліджень чи інших дій Пацієнта перед отримання Послуги українська або англійська, мова результатів досліджень / проведених Клінікою обстежень, наданих Послуг - українська або англійська. Переклад на інші мови Світу узгоджується Сторонами окремо. 
1.10.  Акцептуючи даний Публічний договір Пацієнт усвідомлює, що в країні за місцезнаходженням Клініки (в Україні) діє військовий стан, введений внаслідок розпочатої війни росією проти України 24.02.2022 року, що може негативно вплинути на комунікацію тощо Клініки і Пацієнта в ході надання Медичних послуг. При цьому Сторони зазначають, що сама лише обставина військового стану не може в подальшому вважатись підставою звільнення Сторони цього Публічного договору від зобов’язань. 

ІІ. Окремі терміни та визначення

2.1.  «Публічний договір» або «Договір Публічної оферти», або «Оферта» – пропозиція, що адресується фізичній особі з повною цивільною дієздатністю (в тому числі опікуну, піклувальнику, законному представнику інших осіб), відносно якої не існує обмежень щодо укладання цього Публічного договору, що не проживають на тимчасового окупованих територіях України та у зоні бойових дій, не знаходяться в списках осіб щодо яких визначено санкції чи не являються пов’язаними з ними особами, укласти Публічний договір про надання медичних послуг на визначених ним умовах.   
2.2. Вебсайт - комплекс програмних засобів, результат комп'ютерного програмування у вигляді онлайн-сервісу, який розміщений у мережі Інтернет за адресою https://vivereclinic.com.
2.3. Акцепт - повне та безумовне прийняття умов цієї Публічної оферти, що виражається у взаємодії з вебсайтом у спосіб (або один з них) згідно пункту 1.2. Загальних положень цього Публічного договору.
2.4. Відвідувач – будь-яка особа, що «зайшла» хоча б на одну сторінку вебсайту без реєстрації чи дій по взаємодії з Медичним закладом (випадковий гість);
2.5. Пацієнт (представник Пацієнта / законний представник) – будь-яка фізична особа, що прийняла умови даної Оферти, використовує можливості, функціонал вебсайту у будь-який спосіб, наданий сервісом вебсайту, виконує реєстрацію, попереднє замовлення та/або оплату Медичних послуг. Представником Пацієнта в розумінні даного Договору вважається будь-яка особа, яка опікується Пацієнтом, виконує від імені Пацієнта дії по комунікації з Клінікою, оплаті Послуг Клініки тощо. Представник Пацієнта бере на себе усі ризики, пов’язані з відсутністю у нього повноважень діяти від імені Пацієнта та/або неповноту, недостовірність інформації, яку представник Пацієнта надає Медичному закладу. 
Пацієнтом (представником Пацієнта / платником грошових коштів) за цим Публічним договором не може бути громадянин країни-агресора – росії. 
2.6. Замовлення - запит Пацієнта (законного представника), оформлений на вебсайті https://vivereclinic.com, в якому визначений перелік замовлених Послуг або медична проблема, що потрібує вирішення, дані особи Пацієнта та інша інформація, яка необхідна Клініці для надання Послуг за таким Замовленням.
2.7. Ексклюзивна комплексна діагностика – це підбір Клінікою переліку та обсягу медичних процедур, обстежень, лабораторних досліджень, необхідних чи рекомендованих кожному конкретному Пацієнту. 
2.8. Послуга «Друга думка» (англ. Second Opinion)  – це - практика отримання додаткової консультації медичного фахівця (медичної клініки) за результатами проведених іншими фахівцями (клініками) медичних досліджень з метою уточнення діагнозу та плану лікування. Така консультація може являти собою експертну оцінку даних питань і здійснюється висококваліфікованими фахівцями. Це дозволяє істотно підвищити якість діагностики та лікування.
2.9. Персоналізований консиліум – це результат розгляду медичної проблеми конкретного Пацієнта декількома (2 або 3, або 4) профільними спеціалістами, заснований на багатому досвіді лікарів-учасників консиліуму, доказовій медицині та сучасних підходах до лікування відповідних патологій.
2.10. Послуга дистанційного лабораторного дослідження – вид медичних послуг, що складається з наступних етапів: замовлення та оплата Послуги Пацієнтом (представником Пацієнта), інформування Пацієнта (законного представника) щодо підготовки до забору матеріалу для дослідження, отримання Пацієнтом (законним представником) ємності для біологічного матеріалу, виконання Пацієнтом (законним представником відносно Пацієнта) самостійно процедури, що не потребує спеціальних медичних навиків / умінь забору біологічного матеріалу (при цьому забір крові тощо здійснюється медичним персоналом у Медичному закладі), надсилання / надання у строки, спосіб, згідно з інструкціями Клініки біологічного матеріалу за визначеною Клінікою адресою; проведення лабораторного дослідження, оформлення результату лабораторного дослідження та надання результату лабораторного дослідження Пацієнту (законному представнику).
2.11. Гарантійний платіж – це частина (10% або 50%, або інша, яка визначена для відповідного виду чи Послуги) виконаного Пацієнтом (представником Пацієнта) платежу за Послугу Медичного закладу, що являється видом забезпечення виконання зобов’язань Сторін (з боку Медичного закладу – надати Послугу, а з боку Пацієнта – отримати Послугу в порядку, у якому відповідна Послуга надається Медичним закладом). 
2.12. Гарантійний платіж є компенсацією Медичному закладу часу та ресурсів підготовки консультації або іншої Послуги, часу очікування Пацієнта, закупівлі Медичним закладом реагентів, часткової компенсації упущеної вигоди та інших, якщо надання Послуги не відбулось НЕ з вини Медичного закладу. Відповідно Гарантійний платіж НЕ підлягає поверненню Пацієнту у разі, якщо Послуга не надана не з вини Медичного закладу, враховуючи неможливість Пацієнта отримати Послугу з вини третіх осіб (відсутність електроенергії та/або мережі Інтернет за місцезнаходженням Пацієнта та усіх інших обставин).
2.13. Платіжна система — в розумінні цього Публічного договору платіжна організація чи платіжний сервіс (Liqpay, iPay або інші), що забезпечують проведення переказу коштів між платником та отримувачем (Замовником Послуг – Пацієнтом та Виконавцем Послуг – Клінікою). 
2.14. Політика конфіденційності, захисту і обробки персональних даних - умови роботи з конфіденційною інформацією та персональними даними Пацієнтів, інших осіб, які замовляють та/або оплачують Медичні послуги в результаті взаємодії з вебсайтом, що доповнюють умови даного Публічного договору та є невід'ємною частиною цієї Оферти, розміщені за посиланням: https://vivereclinic.com 

ІІІ. Предмет Договору

3.1. Медичний заклад на умовах даного Публічного договору та у відповідності до інструкцій, протоколів, документів МОЗ України бере на себе зобов’язання надати Пацієнту в обсязі та за переліком, вартістю, згідно додатків до цього Публічного договору наступні Послуги:
3.1.1. медичні послуги;
3.1.2. користування функцією вебсайту, в тому числі виконання попереднього замовлення, замовлення медичних послуг, оплата окремих Послуг;
3.1.3. інші інформаційні, консультаційні Послуги у сфері медицини.
3.2. Медичні послуги надаються персоналом Клініки (а також залученими Клінікою фахівцями) з використанням власного та орендованого в установленому законодавством України порядку медичного обладнання та засобів і матеріалів, законодавчо дозволених до використання у медичній практиці. 
3.3. Клініка здійснює ведення та обробку, зберігання медичної документації у встановленому законодавством України порядку. 
3.4. Умови цього Договору є однаковими та обов’язковими для всіх Пацієнтів, які (представники яких) оформили замовлення на Послуги та здійснили оплату через вебсайт Клініки.

ІV. Реєстрація на вебсайті

4.1. Мова реєстрації Пацієнта: українська, англійська, російська (російська мова для російськомовних громадян інших країн, ніж країна-агресор росія, реєструватися на вебсайті громадянам російської федерації не дозволяється).  Мова обирається Пацієнтом / представником Пацієнта. 
4.2. Реєстрація на вебсайті https://vivereclinic.com можлива цілодобово і здійснюється шляхом заповнення форми: прізвище, ім’я, по-батькові Пацієнта та його вік (дата, місяць, рік народження), прізвище, ім’я, по-батькові особи, що здійснює реєстрацію (представника Пацієнта), е-mail, номер телефону, інші дані, згідно з формою на зазначеному вебсайті. 
4.3. Вказана Пацієнтом (законним представником Пацієнта) при реєстрації адреса електронної пошти вважається електронною поштою Пацієнта, може використовуватися для листування, відправки інформації (в тому числі про порядок підготовки до обстежень, медичних процедур та маніпуляцій). У разі зміни електронної пошти Пацієнт зобов’язаний завчасно письмово повідомляти Клініку.
4.4. Пацієнт або особа, що виконує користування вебсайтом https://vivereclinic.com, реєстрацію, надання персональних та інших даних з використанням зазначеного вебсайту, гарантує, що усі надані ним Клініці відомості являються достовірними, наданням такої інформації не порушуються права жодних третіх осіб. 
4.5. У разі невідповідності /недійсності будь-якої наданої вебсайту інформації, особа, що таку інформацію надала, приймає на себе всі пов’язані з цим ризики та відповідальність, а також несе в повному обсязі відповідальність за майнову шкоду, якщо такої зазнає Медичний заклад.

V. Замовлення Послуг, їх вартість та порядок оплати 

5.1. На умовах даного Публічного договору Пацієнту (представнику Пацієнта) доступні для попереднього замовлення Послуги, ціна (вартість) яких вказана як договірна, тобто не визначена у Прайс-листі (Прейскуранті) Медичного закладу. 
5.2. Оплата Послуг визначених на сторінках вебсайту https://vivereclinic.com здійснюється з використанням платіжних систем даного вебсайту та/або на підставі автоматично генерованого рахунку (інвойсу), що не потребує додаткових уточнень чи додаткової комунікації Медичного закладу і Пацієнта (представника) на етапі оплати. 
5.3. Обробка замовлень, поданих у неробочий час (за Київським часом - взимку - UTC +2, влітку - UTC +3) Клініки та вихідні або святкові дні здійснюється в найперший робочий день і у порядку черговості, внаслідок чого Медичним закладом здійснюється надсилання інвойсу на вказану Пацієнтом (представником) при реєстрації електронну адресу. 
5.4. Вартість Послуг за даним Публічним договором вказана в чинних Прайс-листах (Прейскурантах) Виконавця, розміщених на сторінках вебсайту, що у сукупності утворюють умови даної Публічної оферти.
5.5. Медичний заклад, будучи зареєстрованим на території України, з метою підтримки громадян України, надає спеціальні ціни у національній валюті України – гривні, замовлення та оплата Послуг за якими може здійснюватися виключно громадянами України. Громадяни іноземних держав зобов’язані керуватися Прайс-листами (Прейскурантами) Медичного закладу у ЄВРО та/або доларах США або еквіваленті у гривні. 
5.6. Медичний заклад має право в односторонньому порядку змінювати ціни/вартість в Прейскурантах (додатках до цього Публічного договору). Датою вступу в силу нових цін/вартості є дата їх публікації на вебсайті Медичного закладу. Ціна послуг, сплачена до її зміни (в тому числі збільшення), коригування платіжних зобов’язань не вимагає. 
5.7. Клініка забезпечує надання Послуг Пацієнту після їх попередньої та повної оплати, комісія платіжної системи / банківської чи фінансової установи сплачується понад ціну (вартість) Послуги. Зобов’язання Пацієнта щодо оплати послуг Клініки вважаються виконаними належним чином та у повному обсязі у момент надходження на рахунок Клініки грошових коштів у розмірі, що підлягає оплаті згідно умов цього Публічного договору, додатків до нього. Часткова оплата медичних послуг не вважається належним виконанням зобов’язання і не зумовлює перебіг початку строку чи обов’язку для Клініки надати Послугу Пацієнту.
5.8. Сума Гарантійного платежу (відсоток від вартості Послуги, що являється Гарантійним платежем) визначається Прайсом (Прейскурантом) на відповідну Послугу. 
5.9. Пацієнт (представник, платник) несе відповідальність за правильність здійснених ним платежів.
5.10. Оплата Послуг означає достатнє й повне ознайомлення Пацієнта (представника) з характеристиками оплачуваних Послуг, інформацією про порядок і умови їх надання (в тому числі отриманою в результаті додаткових звернень Пацієнта до Медичного закладу), очікувані обсяги, строки, усією інформацією та відомостями, надання яких необхідне Пацієнту (представнику) для свідомого і зваженого вибору. А також ознайомлення зі змістом та обсягом, вартістю і способом її визначення, характеристиками Послуг в повному обсязі та у доступній формі. 
5.11. Загальна сума (ціна) цього Публічного договору у взаємовідносинах з  кожним Пацієнтом дорівнює сумі всіх платежів здійснених таким Пацієнтом (його представником) на користь Медичного закладу відповідно до умов даного Договору.
5.12. У випадку висловлення Пацієнтом (представником) у письмовій формі (в тому числі електронною поштою та з обов’язковим зазначенням платіжних реквізитів для повернення коштів і доказами оплати)  бажання скасувати замовлення Послуги та повернути сплачені за таку Послугу грошові кошти, вартість оплачених Послуг, про повернення яких заявлено з дотриманням умов цього Публічного договору, може бути повернута (за вирахуванням Гарантійного платежу) Пацієнту (конкретно платнику грошових коштів) протягом 30 (тридцяти) робочих днів з моменту прийняття такого рішення Клінікою.
5.13. Заява про скасування замовлення та повернення грошових коштів повинна бути надіслала Пацієнтом (законним представником) не пізніше, ніж протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня оплати, та не пізніше, ніж за 48 годин до дня, часу надання Послуг, якщо інші терміни не визначено цим Публічним договором для окремих видів Послуг. 
5.14. При повернення грошових коштів Медичним закладом утримується сума Гарантійного платежу, що є компенсацією завданих відмовою Пацієнта збитків, які складаються з  втрат Медичного закладу на оплату комісії платіжної системи та /або банківської установи при виконанні платежу повернення коштів, інших фактичних збитків (адміністративних втрат, в т.ч. оплати праці персоналу тощо, включаючи компенсацію частки упущеної вигоди), якщо таких зазнав Медичний заклад.   

VІ. Строки і порядок надання Послуг

6.1. Конкретні строки, обсяг та умови надання кожного окремого виду Послуг / Послуги обумовлюються між Медичним закладом та Пацієнтом (представником) додатково. 
6.2. Надання Послуг здійснюється в межах графіку роботи Клініки: 
- понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота - початок роботи Клініки: 8:00 (вісім год. нуль хв.)., закінчення роботи: 20:00 (двадцять год. нуль хв.)  за Київським часом (взимку - UTC +2, влітку - UTC +3); 
- перелік вихідних та святкових днів в Україні, у які Клініка має право не здійснювати запис та не надавати Послуги: 01 січня Новий рік; 07 січня Різдво Христове; 08 березня Міжнародний жіночий день; 28 квітня Пасха; 01 травня День праці; 09 травня День Перемоги; 16 червня Трійця; 28 червня День Конституції України; 24 Серпня День Незалежності України; 14 жовтня День захисників України; 25 грудня Різдво Христове. 
6.3. Надання консультаційних Послуг розпочинається не пізніше, ніж протягом 30 (тридцять) робочих днів з моменту замовлення та оплати Пацієнтом, в окремо обумовлений між Клінікою та Пацієнтом  час, але з врахуванням робочих днів Клініки та з можливість продовження за ініціативою Медичного закладу на строк до 60 (шістдесяти) робочих днів. 
6.4. Тривалість консультації (надання консультаційних Послуг) Клінікою визначається у Прайс-листі (Прейскуранті) Послуг (додатках до цього Публічного договору). 
6.5. Консультаційні Послуги надаються Медичним закладом (профільним лікарем) усно, надання Висновку у довільній формі за підписом одного або кількох з членів консиліуму надається  (надсилається з використанням мережі інтернет) Пацієнту (представнику) протягом 10 (десяти) робочих днів. 
6.6. При наданні Послуг через  мережу  Інтернет, в тому числі  з використанням додатків-месенджерів (Телеграм, Вайбер, інших та/або соціальних мереж), підключення до мережі Internet та забезпечення надійності з’єднання, швидкості передачі даних тощо, здійснюється Пацієнтом (законним представником) самостійно.  
6.7. У разі, якщо не відбулась консультація / онлайн-консультація / інша Послуга в обумовлений Сторонами (в тому числі через месенджери або електронну пошту) час з причин неявки / не підключення Пацієнта, спеціаліст Медичного закладу, який надає Послугу, очікує явки / підключення Пацієнта протягом 15 (п’ятнадцяти) хвилин від часу запланованого початку надання Послуги.   
Час очікування Пацієнта Медичний заклад має право фіксувати усіма доступними технічними засобами (відео запис тощо). 
З 16 хвилини очікування Пацієнта Медичний заклад визначає консультацію / іншу Послугу такою, що не відбулась з вини Пацієнта та має право зарахувати Гарантійний платіж в якості відшкодування завданих збитків через невиконання з боку Пацієнта обов’язку отримати Послугу.  Повторне надання Послуги потребує доплати з боку Пацієнта в сумі, що дорівнює сумі Гарантійного платежу. 
6.8. Послуги вважаються наданими Медичним закладом Пацієнту в повному обсязі, належної якості, у відповідності до вимог та протоколів МОЗ, норм чинного законодавства України, якщо протягом 30 (тридцяти) календарних днів Пацієнтом (представником) письмово не заявлено про інше. А відносно отриманого письмового Висновку / Рекомендацій вважається, що у Пацієнта (законного представника) відсутні будь-які додаткові запитання з приводу наданих Послуг, якщо протягом 48 (сорока восьми) годин Пацієнт (представник Пацієнта) не звернувся письмово до Медичного закладу. 


VІІ. Підтвердження від Пацієнта

7.1. Пацієнт (представник Пацієнта), акцептуючи цей Договір, підтверджує наступне: 
-  в момент реєстрації або в разі іншої дії, що регулюється цим Публічним договором, погоджується на опрацювання персональних даних, які надає через вебсайт https://vivereclinic.com згідно з цілями, зазначеними в цьому Публічному договорі та додатками до нього;
- добровільно надає свою безумовну згоду на обробку Медичним закладом, будь-якими залученими Медичним закладом у зв’язку з наданням Послуг особами персональних, медичних інших даних отриманих Медичним закладом в результаті правових відносин за цим Публічним договором, а також безумовну згоду на збереження історії спілкування Клініки (профільних спеціалістів, персоналу, залучених Клінікою третіх осіб) з Пацієнтом (представником Пацієнта) з використанням будь-яких запам’ятовуючих / записуючих пристроїв та у будь-якому (на розсуд Клініки) обсязі. Обробка включає, але не обмежується, збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, поновленням, використанням і поширенням (включаючи передачу), знищенням даних, які обробляються;
- буде дотримуватися завірянь, викладених вище в цьому пункті Публічного договору. Зазначені завіряння вважаються такими, що повторюються щоразу при наданні (отриманні Пацієнтом) Послуг протягом строку дії цього Публічного договору;
- повністю ознайомлений із системою організації медичної допомоги Пацієнтам Медичного закладу ТОВ «Інститут Нейроімунології та Імунотерапії» (Клініка «ВІВЕРЕ»); 
- повністю згідний з усіма пунктами даного Публічного договору і надає добровільну згоду на медичне обслуговування і медичне втручання, проведення консультацій, застосування методів діагностики, застосування комплексу медичних втручань, які будуть доповнювати і забезпечувати адекватний діагностичний процес; 
- зобов’язується в день реєстрації на вебсайті https://vivereclinic.com письмово (в тому числі заповнюючи реєстраційну форму) повідомити Медичний заклад про всі відомі Пацієнту (представнику Пацієнта) особливості Пацієнта, алергічні реакції, а також препарати та медикаменти, якщо такі  вживає Пацієнт; 
- усвідомлює, що медичні і не медичні спеціалісти Медичного закладу докладають усіх зусиль для попередження будь-яким загрозам Пацієнта; 
- зобов’язується ознайомитись з планом обстеження та/ або лікування до їх проведення;
- зобов’язується дотримуватися рекомендацій Медичного закладу, режиму прийому призначених препаратів;
- у разі будь-яких погіршень стану Пацієнта невідкладно інформувати Медичний заклад;
- Пацієнту / представнику Пацієнта зрозумілі в повному обсязі рекомендації, порядок та методи лікування, порядок приймання медикаментів, уся інша отримана від Медичного закладу інформація, якщо протягом 48 (сорока восьми) годин від отримання письмового Висновку / Рекомендацій за результатом наданих Послуг Пацієнт (представник Пацієнта) не звернувся письмово до Медичного закладу з заявою про протилежне.
7.2. Акцептуванням цього Публічного договору Пацієнт (представник) визнає, що виключно Медичний заклад має право зйомки (запису) відео / аудіо при надання Медичним закладом Пацієнту (в т.ч. в особі представника) Послуг. 
7.3. Всі майнові авторські і суміжні права,  передбачені статтею 424 та статтею 452 Цивільного кодексу України, а також статтями 15, 17, 39 – 40 Закону України «Про авторське право і суміжні права» від 23 грудня 1993 року №3792-XII (з усіма змінами та доповненнями), на виготовлені (записані) у ході надання Медичним закладом Послуг аудіовізуальні твори (в т.ч. їх частини) та на всі робочі матеріали відзняті при наданні Послуг, належать виключно Медичному закладу. 
7.4. Медичному закладу належать (зокрема) права відносно інформаційного / аудіо / відео матеріалу, що створюється (може бути створений) в ході надання Послуг:  
- виключне право на використання аудіо / відео запису, іншого об’єкту інтелектуальної власності, створеного в результаті надання Послуг;
- виключне право дозволяти та/або забороняти іншим особам зберігання, використання, будь-яке поширення об’єкту прав інтелектуальної власності, створеного за результатом надання Послуг у формі аудіовізуального твору (запису як відео, так і аудіо);
- всі інші майнові авторські і суміжні права на аудіо чи відео за результатом надання Послуг, встановлені законодавством України.
7.5. Виключне право на використання Медичним закладом аудіовізуального твору (запису, його частини, епізоду тощо) передбачає, зокрема, однак не обмежуючись:
- відтворення, виконання, розповсюдження;
- субтитрування і дублювання; 
- права на переробку, адаптацію і будь-які інші зміни;
- права на використання  під будь-яким фірмовим найменуванням, товарним знаком.
7.6. Пацієнт (законний представник) надає Медичному закладу виключне право на створення (запис) виключно за рішенням Медичного закладу відео чи аудіо твору в ході надання Медичним закладом Послуг за цим Публічним договором з метою збереження історії та порядку надання Медичним закладом Пацієнту Послуг та інших. 
 

VІІІ. Відповідальність Сторін та форс-мажор 

8.1. У випадку порушення зобов’язань, що виникають з цього Договору (надалі іменується "порушення Договору"), Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним законодавством України.
8.2. У разі, якщо з будь-яких причин на Медичний заклад буде покладено майнову (матеріальну) відповідальність перед Пацієнтом чи його опікунами, родичами, спадкоємцями, така відповідальність Медичного закладу обмежується  розміром  документально  підтверджених збитків в межах суми коштів, що отримана Медичним закладом в якості оплати за його Послуги по цьому Публічному договору в результаті платежів відповідного Пацієнта. 
8.3. Жодна зі Сторін не несе відповідальності за повне або часткове невиконання  будь-якого зі своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком дії форс-мажорних обставин (землетрус, ураган, шторм, повінь; війна та воєнні події, зруйнування внаслідок дії вибухових приладів, що знаходяться у землі, радіаційне, хімічне зараження, епідемії та пандемії, інші надзвичайні та невідворотні за даних умов події, в т.ч. рішення та акти органів влади, протиправні дії третіх осіб, що впливають на діяльність Сторін цього Публічного договору), які не можуть бути передбачені Сторонами під час укладення  та виконання  цього Договору або у разі виникнення яких неможливо вжити відповідних заходів. При цьому строк виконання зобов’язань, зазначених у цьому Договорі, змінюється відповідно до часу таких обставин та їх наслідків.
8.4. Сторони зазначають, що даний Публічний договір укладається (акцептується Пацієнтом та/або його законним представником) в умовах війни, розпочатої росією проти України 24.02.2022 року та сама лише ця обставина військового стану не може в подальшому вважатись підставою звільнення Сторони цього Договору від зобов’язань чи відповідальності за їх невиконання.

ІХ. Вирішення спорів

9.1. Всі спори та суперечки мають вирішуватися шляхом переговорів. При вирішенні спору Сторони керуються матеріальним та процесуальним правом України. 
9.2. У випадку недосягнення Сторонами згоди, всі спори та розбіжності вирішуються у суді за місцем виконання даного Договору, згідно ч. 8 ст. 28 ЦПК України.

Х.  Дія Договору

10.1. Публічний договір з кожним окремим Пацієнтом є укладеним з моменту акцепту відповідним Пацієнтом (представником Пацієнта, особою, що опікується Пацієнтом).
10.2. Строк дії Публічного договору – до моменту відкликання Оферти або дострокового розірвання цього Публічного договору Пацієнтом чи Медичним закладом у визначених цим Публічним договором або чинним законодавством України випадках. 

ХІ). Порядок внесення змін до Публічного договору
11.1. Клініка ВІВЕРЕ (Медичний заклад) залишає за собою право вносити зміни в умови Оферти та/або відкликати Оферту в будь-який момент на свій розсуд. 
11.2. У випадку внесення Медичним закладом змін до Оферти (Публічного договору), такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Оферти на вебсайті https:// vivereclinic.com, якщо інший строк вступу змін в силу не передбачений при розміщенні кожної нової редакції Публічного договору.
11.3. Будь-які зміни та доповнення до цього Публічного договору з моменту набуття чинності поширюються на всіх осіб, які приєдналися до даної Оферти, у тому числі, які приєдналися до неї раніше дати набуття чинності змінами. Пацієнт (представник, опікун, платник грошових коштів за цією Офертою) самостійно відстежує зміни та виконує ознайомлення з кожною новою редакцією цього Публічного договору до замовлення та/або оплати кожної з Послуг. 
11.4. Пропозиції Пацієнтів та інших осіб щодо внесення змін до Оферти підлягають обов’язковому розгляду, але не гарантують їх внесення до Публічного договору.
11.5. У разі, якщо Пацієнт (законний представник) не згоден з будь-якими умовами цього Публічного договору та/або не згоден дотримуватися його умов (або нової редакції Публічного договору), він не має права вступати у взаємовідносини з Медичним закладом, в тому числі замовляти та оплачувати Послуги. 

ХІІ. Заключні положення

12.1. Сторони стверджують, що укладання цього Договору спрямоване на реальне настання правових наслідків, які обумовлені ним; волевиявлення Сторін є вільним і відповідає їх внутрішній волі та дійсним намірам; даний Договір не має характеру фіктивного та удаваного правочину; Пацієнт (законний представник, опікун, платник грошових коштів за цією Офертою) погоджується з цінами, вартістю, зазначеними Медичним закладом, з порядком і умовами оплати послуг, порядком затвердження змін умов Публічного договору; Сторони стверджують, що вільно володіють мовою, якою викладені умови Договору, що дало їм можливість прочитати та правильно зрозуміти зміст даного Публічного договору.
12.2. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Публічним договором Пацієнтом (законним представником, платником грошових коштів) до третіх осіб допускається виключно за умови попереднього письмового погодження цього із Медичним закладом.


КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ КЛІНІКИ 

НОМЕР ЗАСОБУ ЗВ’ЯЗКУ: E-mail: vivereclinic@gmail.com
тел.  +380 (67) 689 88 33, +380 (66) 689 88 33, +380 (63) 689 88 33
адреса для листування: 03189, Україна, місто Київ, вул. Юлії Здановської (попередня назва Ломоносова) 71-Б


Додаток № 1
до Публічного Договору (оферти) про надання 
медичних послуг у 
ТОВ «Інститут нейроімунології та імунотерапії» (Клініка «ВІВЕРЕ»)

від «20» лютого 2023 р.


Політика конфіденційності,
захисту і обробки персональних даних

м. Київ «20» лютого 2023 р.

I. Дана Політика захисту і обробки персональних даних (далі-«Політика») включає умови щодо обробки і захисту персональних даних, здійснюваної відповідно до сформульованої мети та підстав для виконання такої обробки персональних даних.
II. Володілець персональних даних – особа, зазначена у п.1.1 Загальних положень Публічного договору (оферти) про надання медичних послуг у ТОВ «Інститут нейроімунології та імунотерапії» (Клініка «ВІВЕРЕ») 
III. Дана Політика разом з Публічним договором (офертою) про надання медичних послуг, розміщеному на вебсайті https://vivereclinic.com, являються  основою, на підставі якої проводиться  одержання персональних даних.
IV. Надаючи  свої  дані  в  електронному  вигляді за  будь-яким з посилань  на вебсайту vivereclinic.com, або в інших випадках передбачених Публічним договором, цією Політикою, Пацієнт (законний представник Пацієнта), будь-яка особа, яка надає персональні дані, погоджується з положеннями, викладеними в Політиці і надає добровільну та безумовну згоду на обробку, зберігання, використання, поширення його/її персональних даних, персональних даних Пацієнта, чиї дані були надані законним представником Пацієнта, в обсягах, в яких такі дані надано.
V. Медичний заклад поважає право суб’єктів персональних даних на недоторканість  приватного життя  та  конфіденційність персональних  даних,  наданих  у результаті користування вебсайтом та застосовує відповідні заходи безпеки, спрямовані на запобігання несанкціонованому доступу, зміні або поширенню персональних даних. 
VI.  Дані зберігаються в зашифрованому вигляді, що робить їх використання неможливим, навіть при фізичному доступі до обладнання вебсайту.
VII. Особисті дані Пацієнтів (законних представників, платників грошових коштів за Публічним договором) використовуються тільки для їх ідентифікації та не можуть бути передані третім особам, за виключенням випадків, передбачених Публічним договором та/або додатками до нього, та/або чинним законодавством України.
VIII. Обробка усіх персональних  даних, отриманих в результаті функціонування вебсайту, відбувається  згідно з  Законом  України  «Про  захист персональних даних» та чинними законодавчими актами України. 

IX. Персональні дані отримуються, зберігаються і використовуються з наступною метою:
- забезпечення приймання від потенційних Пацієнтів (в тому числі в особі представника) замовлень (запису на прийом тощо);
- надання Медичним закладом, в тому числі з використанням функціоналу вебсайту, Послуг у відповідності до умов Публічного договору, виконання правочинів через мережу Інтернет;
- ідентифікація Пацієнта (законного представника, платника грошових коштів за Публічним договором);
- контролю і поліпшення якості Послуг, які надаються Медичним закладом;
- надання Пацієнтам (законним представникам) усіх відомостей, що можуть їх зацікавити та/або надання яких передбачено ЗУ «Про захист прав споживачів» та чинними нормами законодавства України;
- інформування Пацієнтів про нові Послуги;
- забезпечення реалізації інших сфер відносин, що вимагатимуть обробки персональних даних відносно Пацієнта (законного представника тощо) в силу дотримання вимог законодавства, умов правочинів чи для реалізації прав, обов’язків та інтересів Пацієнтів.

X. Персональні дані, які отримує Медичний заклад: 
• Медичний заклад збирає персональні дані Пацієнтів (законних представників, платників грошових коштів за Публічним договором) при реєстрації Пацієнта / представника, при замовленні Послуги, комунікації з Медичних закладом у будь-який спосіб, використання сервісів вебсайту.  
• Отримувані персональні дані можуть включати наступні відомості (окремі з них):
• Прізвище, ім’я, по-батькові;
• Дата народження фізичної особи; 
• Контактна інформація: адреса, номер телефону, адреса електронної пошти, інша; 
• Медична інформація (захворювання, продовжуваність хвороби, стан Пацієнта, перелік препаратів, ліків, їх дозування, які вживає Пацієнт, алергічні чи інші реакції на медикаменти, медичні маніпуляції та хірургічні втручання, що проводились відносно Пацієнта тощо); 
• Інакші дані, надання яких передбачено формами для заповнення вебсайту та /або які необхідні для належного надання Медичним закладом Послуг. 

У разі ненадання Пацієнтом (законним представником Пацієнта, іншою особою, яка здійснює догляд / піклування, опіку Пацієнта) персональних, медичних, інших необхідних даних, Медичний заклад має право відмовити у наданні Послуг, в тому числі не приймати замовлення, не несе відповідальності за негативні наслідки для Пацієнта. 

XI. В процесі перебування будь-якої особи на сторінках вебсайту, Медичний заклад може отримати інформацію: 
• Автоматичну інформацію про візит на вебсайт з комп’ютеру, що використовує особа під час читання сторінок вебсайту. 
Така інформація не ідентифікує особу та не є персональними даними. Вона лише надає Медичному закладу відомості про кількість відвідувачів вебсайту та типи комп’ютерів, які вони використовують. З цією інформацією Медичний заклад має можливість покращити вебсайт, зробити його універсальним і більш зручним для всіх відвідувачів, будь-яких осіб.
• Інформація включає наступне:
• Дату і час візиту особи на вебсайт; 
• Які саме сторінки відвідувались та протягом якого проміжку часу; 
• Доменне ім’я особи чи постачальника Інтернет-послуг та “IP” адресу;
• Інформація про Інтернет-браузер, з використанням якого здійснюється огляд сторінок вебсайту та про операційну систему комп’ютера особи;  
• Вебсайт, при переході з якого особа опинилася на вебсайті Медичного закладу.

XII. Тимчасові файли Cookies, які використовуються для зручності особи та коректної роботи вебайту можуть бути збережені на комп'ютер особи, яка відвідала вебсайт.
XIII. Медичний заклад не здійснює збирання чи використання персональної інформації про особу способом використання cookie-файлів, разом з тим, шляхом активації cookie-файлів або підтриманням їх в активному стані, особа, що відвідує вебсайт, надає свою згоду на зберігання файлів-cookie на своєму браузері.
XIV. Вимкнення cookie-файлів можуть вплинути на функціональність вебсайту та роботу будь-яких осіб із вебсайтом. 

XV. Згода на надання персональних даних
Поставивши помітку «✓» та/або акцептувавши умови Публічного договору (оферти) про надання медичних послуг, опублікованого на сайті https://vivereclinic.com будь-яка особа:
1) засвідчує, що персональні дані про неї, надаються особою добровільно, а персональні дані про інших осіб (Пацієнта) надаються без порушення будь-яких норм законодавства будь-якої країни Світу, чим підтверджує, що такі дані Медичний заклад отримує правомірно і в подальшому володіє ними, обробляє, використовує, поширює на законних підставах;
2) засвідчує наявність у  Медичного закладу права на обробку персональних даних відповідно до мети їх обробки, зберігання, використання, поширення, які слідують з умов Публічного договору, додатків до нього;
3) погоджується, що обробка  Медичним закладом персональних даних зумовлюється необхідністю реалізації Клінікою (Медичним закладом) прав та обов’язків відповідно до закону, протоколів та інструкцій у сфері охорони здоров’я та в межах відповідного Публічного договору (оферти), опублікованого на вебсайті https://vivereclinic.com;
4) підтверджує отримання від Медичного закладу належного повідомлення про свої права, мету збору персональних даних, отримання усієї інформації, надання якої передбачено суб’єкту персональних даних нормами ЗУ «Про захист персональних даних»;
5) надає право Медичному закладу зберігати персональні дані протягом всього терміну діяльності Медичного закладу або до моменту, коли суб’єкт персональних даних побажає видалити відомості про себе чи заборонить у письмовій паперовій формі їх зберігання, передання, обробку, використання, поширення, якщо інше не впливатиме із закону чи специфіки відносин за вказаним Публічним договором.

XVI. Суб’єкт персональних даних має право особисто та за письмовим запитом у паперовій формі дізнатися більше інформації, яку зберігає, обробляє, використовує, поширює Медичний заклад відносно такого суб’єкта. 


Додаток № 2-1
до Публічного Договору (оферти) про надання 
медичних послуг у 
ТОВ «Інститут нейроімунології та імунотерапії» (Клініка «ВІВЕРЕ»)

від «20» лютого 2023 р.

м. Київ «20» лютого 2023 р.

ПЕРЕЛІК ПОСЛУГ
доступних для замовлення через систему вебсайту vivereclinic.com для громадян України

Оплата здійснюється у сумі повної ціни Послуги, сума Гарантійного платежу включена (є складовою) до ціни Послуги, умови виділення і застосування Гарантійного платежу визначені (зокрема) 2.11, 2.12, 4.8, 4.14, 6.7 Договору Публічної оферти про надання медичних послуг у ТОВ «Інститут нейроімунології та імунотерапії» (Клініка «ВІВЕРЕ»)

Назва послуги

Лікар

Ціна , грн

Гарантійний платіж, %.

Консультативний прийом спеціалістів

1

Консультація імунолога, 50 хв (провідний спеціаліст)

Мельник Л.І.

1 000грн.

50%

2

Консультація дитячого імунолога, 50 хв (провідний спеціаліст)

Мельник Л.І.

1 000грн.

50%

3

Консультація імунолога, 50 хв (провідний спеціаліст, лікар вищої категорії.)

Рибак І.Р

1 500грн.

50%

4

Консультація дитячого невролога,50 хв (провідний спеціаліст)

Арсірій Д.А.

1 000грн.

50%

5

Консультація дитячого невролога, 30 хв (провідний спеціаліст, лікар вищої категорії, к.м.н.)

Пянтковська Н.С.

1 200грн.

50%

6

Консультація невролога,50 хв (провідний спеціаліст)

Арсірій Д.А.

1 000грн.

50%

7

Консультація невролога, 30 хв (провідний спеціаліст, лікар вищої категорії, к.м.н.)

Пянтковська Н.С.

1 200грн.

50%

8

Консультація невролога, 45 хв (провідний спеціаліст, лікар вищої категорії, к.м.н.)

Монастирський В.О

1 600грн.

50%

9

Консультація невролога, 50 хв (провідний спеціаліст)

Стефанишин В.М

1 900грн.

50%

10

Консультація невролога з елементами остеопатії, 30 хв (провідний спеціаліст, лікар вищої категорії, к.м.н.)

Пянтковська Н.С.

1 000грн.

50%

11

Консультація педіатра, 50 хв (провідний спеціаліст, лікар вищої категорії)

Стусік М.Ю.

800грн.

50%

12

Консультація дитячого психіатра, 50 хв (провідний спеціаліст, лікар вищої категорії)

Шейко М.В.

1 500грн.

50%

13

Консультація психіатра, 50 хв (провідний спеціаліст, лікар вищої категорії)

Шейко М.В.

1 500грн.

50%

14

Консультація генетика, 50 хв (провідний спеціаліст, лікар вищої категорії)

Шейко М.В., Самоненко Н.В.

2 500грн.

50%

15

Консультація лікаря ендокринолога, 50 хв (лікар вищої категорії, заслужений лікар України)

Ніфонтова Л.В.

1 200грн.

50%

16

Консультація дерматовенеролога, 50 хв.

Мельник Л.І.

1 000грн.

50%

17

Консультація анестезіолога

500грн.

50%

18

Повторна виписка рецепта Вашим лікарем без додаткової консультації

300грн.

50%

19

Консиліум 2 спеціаліста

3 500грн.

50%

20

Консиліум 3 спеціаліста

5 000грн.

50%

21

Консиліум 4 спеціаліста

6 500грн.

50%

Унікальні діагностичні панелі

22

FRAT

15 800грн.

10%

23

MitoSWAB™ Plus

18 450грн.

10%

24

Cunningham Panel™

47 900грн.

10%

Генетична діагностика США - Invitae

25

Генетична панель "Аутизм"

29 900грн.

10%

26

Генетична панель "Метаболічні порушення"

26 900грн.

10%

27

Генетична панель "Неврологія"

26 900грн.

10%

28

Генетична панель "Первинний імунодефіцит"

26 900грн.

10%

Генетична діагностика - CentoGene

29

Екзомне секвенування NGS+CNV+мтДНК+медичний звіт (1 особа)

47 900грн.

10%

30

Екзомне секвенування NGS+CNV+мтДНК+медичний звіт (2 особи)

89 900грн.

10%

31

Екзомне секвенування NGS+CNV+мтДНК+медичний звіт (3 особи)

139 900грн.

10%

32

Додатковий пункт до аналізу екзомного секвенування NGS+CNV+мтДНК, (3 особи) + 1 особа

38 900грн.

10%

33

Геномне секвенування NGS+CNV+мтДНК+медичний звіт, (1 особа)

111 900грн.

10%

34

Геномне секвенування NGS+CNV+мтДНК+медичний звіт (2 особи)

217 900грн.

10%

35

Геномне секвенування NGS+CNV+мтДНК+медичний звіт (3 особи)

329 900грн.

10%

36

Додатковий член сім'ї до аналізу геномного секвенування NGS+CNV+мтДНК+медичний звіт (3 особи) +1 особа

108 900грн.

10%

37

Панельне тестування. Секвенування NGS + CNV + ядерні мітохондріальні гени + мітохондріальний геном

64 900грн.

10%

38

Панельне тестування. Секвенування NGS + CNV + великі делеції в мітохондріальних кодуючих генах

29 900грн.

10%

39

Клінічний Microarray + медичний звіт

36 900грн.

10%


Додаток № 2-2
до Публічного Договору (оферти) про надання 
медичних послуг у 
ТОВ «Інститут нейроімунології та імунотерапії» (Клініка «ВІВЕРЕ»)

від «20» лютого 2023 р.

м. Київ «20» лютого 2023 р.

ПЕРЕЛІК ПОСЛУГ
доступних для замовлення через систему вебсайту vivereclinic.com для нерезидентів України (іноземних громадян)

Оплата здійснюється у сумі повної ціни Послуги, сума Гарантійного платежу включена (є складовою) до ціни Послуги, умови виділення і застосування Гарантійного платежу визначені (зокрема) 2.11, 2.12, 4.8, 4.14, 6.7 Договору Публічної оферти про надання медичних послуг у ТОВ «Інститут нейроімунології та імунотерапії» (Клініка «ВІВЕРЕ»)

Назва послуги

Лікар

Ціна , грн

Гарантійний платіж, %.

Консультативний прийом спеціалістів без вартості перекладача

1

Консультація імунолога, 50 хв (провідний спеціаліст)

Мельник Л.І.

4 050грн.

50%

2

Консультація дитячого імунолога, 50 хв (провідний спеціаліст)

Мельник Л.І.

4 050грн.

50%

3

Консультація імунолога, 50 хв (провідний спеціаліст, лікар вищої категорії.)

Рибак І.Р

4 050грн.

50%

4

Консультація дитячого невролога,50 хв (провідний спеціаліст)

Арсірій Д.А.

4 050грн..

50%

5

Консультація дитячого невролога, 30 хв (провідний спеціаліст, лікар вищої категорії, к.м.н.)

Пянтковська Н.С.

4 050грн.

50%

6

Консультація невролога,50 хв (провідний спеціаліст)

Арсірій Д.А.

4 050грн.

50%

7

Консультація невролога, 30 хв (провідний спеціаліст, лікар вищої категорії, к.м.н.)

Пянтковська Н.С.

4 050грн.

50%

8

Консультація невролога, 45 хв (провідний спеціаліст, лікар вищої категорії, к.м.н.)

Монастирський В.О.

4 050грн.

50%

9

Консультація невролога, 50 хв (провідний спеціаліст)

Стефанишин В.М.

5 400грн.

50%

10

Консультація невролога з елементами остеопатії, 30 хв (провідний спеціаліст, лікар вищої категорії, к.м.н.)

Пянтковська Н.С.

4 050грн.

50%

11

Консультація педіатра, 50 хв (провідний спеціаліст, лікар вищої категорії)

Стусік М.Ю.

4 050грн.

50%

12

Консультація дитячого психіатра, 50 хв (провідний спеціаліст, лікар вищої категорії)

Шейко М.В.

5 400грн.

50%

13

Консультація психіатра, 50 хв (провідний спеціаліст, лікар вищої категорії)

Шейко М.В.

5 400грн.

50%

14

Консультація генетика, 50 хв (провідний спеціаліст, лікар вищої категорії)

Шейко М.В., Самоненко Н.В.

5 400грн.

50%

15

Консультація лікаря ендокринолога, 50 хв (лікар вищої категорії, заслужений лікар України)

Ніфонтова Л.В.

4 050грн.

50%

16

Консультація дерматовенеролога, 50 хв.

Мельник Л.І.

4 050грн.

50%

17

Консультація анестезіолога

500грн.

50%

18

Повторна виписка рецепта Вашим лікарем без додаткової консультації

300грн.

50%

19

Консиліум 2 спеціаліста

10 800грн.

50%

20

Консиліум 3 спеціаліста

16 200грн.

50%

21

Консиліум 4 спеціаліста

21 600грн.

50%

Консультативний прийом спеціалістів з перекладачем

22

Консультація імунолога, 50 хв (провідний спеціаліст)

Мельник Л.І.

5 850грн.

50%

23

Консультація дитячого імунолога, 50 хв (провідний спеціаліст)

Мельник Л.І.

5 850грн.

50%

24

Консультація імунолога, 50 хв (провідний спеціаліст, лікар вищої категорії.)

Рибак І.Р

5 850грн.

50%

25

Консультація дитячого невролога,50 хв (провідний спеціаліст)

Арсірій Д.А.

5 850грн.

50%

26

Консультація дитячого невролога, 30 хв (провідний спеціаліст, лікар вищої категорії, к.м.н.)

Пянтковська Н.С.

5 850грн.

50%

27

Консультація невролога,50 хв (провідний спеціаліст)

Арсірій Д.А.

5 850грн.

50%

28

Консультація невролога, 30 хв (провідний спеціаліст, лікар вищої категорії, к.м.н.)

Пянтковська Н.С.

5 850грн.

50%

29

Консультація невролога, 45 хв (провідний спеціаліст, лікар вищої категорії, к.м.н.)

Монастирський В.О.

5 850грн.

50%

30

Консультація невролога, 50 хв (провідний спеціаліст)

Стефанишин В.М.

7 200грн.

50%

31

Консультація невролога з елементами остеопатії, 30 хв (провідний спеціаліст, лікар вищої категорії, к.м.н.)

Пянтковська Н.С.

5 850грн.

50%

32

Консультація педіатра, 50 хв (провідний спеціаліст, лікар вищої категорії)

Стусік М.Ю.

5 850грн.

50%

33

Консультація дитячого психіатра, 50 хв (провідний спеціаліст, лікар вищої

Шейко М.В.

7 200грн.

50%

34

Консультація психіатра, 50 хв (провідний спеціаліст, лікар вищої категорії)

Шейко М.В.

7 200грн.

50%

35

Консультація генетика, 50 хв (провідний спеціаліст, лікар вищої категорії)

Шейко М.В., Самоненко Н.В.

7 200грн.

50%

36

Консультація лікаря ендокринолога, 50 хв (лікар вищої категорії, заслужений лікар України)

Ніфонтова Л.В.

5 850грн.

50%

37

Консиліум 2 спеціаліста

12 400грн.

50%

38

Консиліум 3 спеціаліста

17 800грн.

50%

39

Консиліум 4 спеціаліста

23 200грн.

50%

Унікальні діагностичні панелі

40

FRAT

15 800грн.

10%

41

MitoSWAB™ Plus

18 450грн.

10%

42

Cunningham Panel™

47 900грн.

10%

Генетична діагностика США - Invitae

43

Генетична панель "Аутизм"

29 900грн.

10%

44

Генетична панель "Метаболічні порушення"

26 900грн.

10%

45

Генетична панель "Неврологія"

26 900грн.

10%

46

Генетична панель "Первинний імунодефіцит"

26 900грн.

10%

Генетична діагностика - CentoGene

47

Екзомне секвенування NGS+CNV+мтДНК+медичний звіт (1 особа)

47 900грн.

10%

48

Екзомне секвенування NGS+CNV+мтДНК+медичний звіт (2 особи)

89900грн.

10%

49

Екзомне секвенування NGS+CNV+мтДНК+медичний звіт (3 особи)

139 900грн.

10%

50

Додатковий пункт до аналізу екзомного секвенування NGS+CNV+мтДНК (3 особи) + 1 особа

38 900грн.

10%

51

Геномне секвенування NGS+CNV+мтДНК+медичний звіт (1 особа)

111 900грн.

10%

52

Геномне секвенування NGS+CNV+мтДНК+медичний звіт (2 особи)

217 900грн.

10%

53

Геномне секвенування NGS+CNV+мтДНК+медичний звіт (3 особи)

329 900грн.

10%

54

Додатковий член сім'ї до аналізу геномного секвенування NGS+CNV+мтДНК+медичний звіт (3 особи) +1 особа

108 900грн.

10%

55

Панельне тестування. Секвенування NGS + CNV + ядерні мітохондріальні гени + мітохондріальний геном

64 900грн.

10%

56

Панельне тестування. Секвенування NGS + CNV + великі делеції в мітохондріальних кодуючих генах

29 900грн.

10%

57

Клінічний Microarray + медичний звіт

36990грн.

10%


Додаток № 2-3
до Публічного Договору (оферти) про надання 
медичних послуг у 
ТОВ «Інститут нейроімунології та імунотерапії» (Клініка «ВІВЕРЕ»)

від «20» лютого 2023 р.

м. Київ «20» лютого 2023 р.

ПЕРЕЛІК ПОСЛУГ
доступних для замовлення через систему вебсайту vivereclinic.com для нерезидентів України (іноземних громадян)

Оплата здійснюється у сумі повної ціни Послуги, сума Гарантійного платежу включена (є складовою) до ціни Послуги, умови виділення і застосування Гарантійного платежу визначені (зокрема) 2.11, 2.12, 4.8, 4.14, 6.7 Договору Публічної оферти про надання медичних послуг у ТОВ «Інститут нейроімунології та імунотерапії» (Клініка «ВІВЕРЕ»)

Назва послуги

Лікар

Ціна , ЄВРО

Гарантійний платіж, %.

Консультативний прийом спеціалістів без вартості перекладача

1

Консультація імунолога, 50 хв (провідний спеціаліст)

Мельник Л.І.

90 євро

50%

2

Консультація дитячого імунолога, 50 хв (провідний спеціаліст)

Мельник Л.І.

90 євро

50%

3

Консультація імунолога, 50 хв (провідний спеціаліст, лікар вищої категорії.)

Рибак І.Р

90 євро

50%

4

Консультація дитячого невролога,50 хв (провідний спеціаліст)

Арсірій Д.А.

90 євро

50%

5

Консультація дитячого невролога, 30 хв (провідний спеціаліст, лікар вищої категорії, к.м.н.)

Пянтковська Н.С.

90 євро

50%

6

Консультація невролога,50 хв (провідний спеціаліст)

Арсірій Д.А.

90 євро

50%

7

Консультація невролога, 30 хв (провідний спеціаліст, лікар вищої категорії, к.м.н.)

Пянтковська Н.С.

90 євро

50%

8

Консультація невролога, 45 хв (провідний спеціаліст, лікар вищої категорії, к.м.н.)

Монастирський В.О.

90 євро

50%

9

Консультація невролога, 50 хв (провідний спеціаліст)

Стефанишин В.М.

120 євро

50%

10

Консультація невролога з елементами остеопатії, 30 хв (провідний спеціаліст, лікар вищої категорії, к.м.н.)

Пянтковська Н.С.

90 євро

50%

11

Консультація педіатра, 50 хв (провідний спеціаліст, лікар вищої категорії)

Стусік М.Ю.

90 євро

50%

12

Консультація дитячого психіатра, 50 хв (провідний спеціаліст, лікар вищої категорії)

Шейко М.В.

120 євро

50%

13

Консультація психіатра, 50 хв (провідний спеціаліст, лікар вищої категорії)

Шейко М.В.

120 євро

50%

14

Консультація генетика, 50 хв (провідний спеціаліст, лікар вищої категорії)

Шейко М.В., Самоненко Н.В.

120 євро

50%

15

Консультація лікаря ендокринолога, 50 хв (лікар вищої категорії, заслужений лікар України)

Ніфонтова Л.В.

90 євро

50%

16

Консультація дерматовенеролога, 50 хв.

Мельник Л.І.

90 євро

50%

17

Консультація анестезіолога

90 євро

50%

18

Повторна виписка рецепта Вашим лікарем без додаткової консультації

10 євро

50%

19

Консиліум 2 спеціаліста

280 євро

50%

20

Консиліум 3 спеціаліста

420 євро

50%

21

Консиліум 4 спеціаліста

560 євро

50%

Консультативний прийом спеціалістів з перекладачем

22

Консультація імунолога, 50 хв (провідний спеціаліст)

Мельник Л.І.

130 євро

50%

23

Консультація дитячого імунолога, 50 хв (провідний спеціаліст)

Мельник Л.І.

130 євро

50%

24

Консультація імунолога, 50 хв (провідний спеціаліст, лікар вищої категорії.)

Рибак І.Р

130 євро

50%

25

Консультація дитячого невролога,50 хв (провідний спеціаліст)

Арсірій Д.А.

130 євро

50%

26

Консультація дитячого невролога, 30 хв (провідний спеціаліст, лікар вищої категорії, к.м.н.)

Пянтковська Н.С.

130 євро

50%

27

Консультація невролога,50 хв (провідний спеціаліст)

Арсірій Д.А.

130 євро

50%

28

Консультація невролога, 30 хв (провідний спеціаліст, лікар вищої категорії, к.м.н.)

Пянтковська Н.С.

130 євро

50%

29

Консультація невролога, 45 хв (провідний спеціаліст, лікар вищої категорії, к.м.н.)

Монастирський В.О.

130 євро

50%

30

Консультація невролога, 50 хв (провідний спеціаліст)

Стефанишин В.М.

160 євро

50%

31

Консультація невролога з елементами остеопатії, 30 хв (провідний спеціаліст, лікар вищої категорії, к.м.н.)

Пянтковська Н.С.

130 євро

50%

32

Консультація педіатра, 50 хв (провідний спеціаліст, лікар вищої категорії)

Стусік М.Ю.

130 євро

50%

33

Консультація дитячого психіатра, 50 хв (провідний спеціаліст, лікар вищої

Шейко М.В.

160 євро

50%

34

Консультація психіатра, 50 хв (провідний спеціаліст, лікар вищої категорії)

Шейко М.В.

160 євро

50%

35

Консультація генетика, 50 хв (провідний спеціаліст, лікар вищої категорії)

Шейко М.В., Самоненко Н.В.

160 євро

50%

36

Консультація лікаря ендокринолога, 50 хв (лікар вищої категорії, заслужений лікар України)

Ніфонтова Л.В.

130 євро

50%

37

Консиліум 2 спеціаліста

320 євро

50%

38

Консиліум 3 спеціаліста

460 євро

50%

39

Консиліум 4 спеціаліста

600 євро

50%

Унікальні діагностичні панелі

40

FRAT

370 євро

10%

41

MitoSWAB™ Plus

430 євро

10%

42

Cunningham Panel™

1 200 євро

10%

Генетична діагностика США - Invitae

43

Генетична панель "Аутизм"

750 євро

10%

44

Генетична панель "Метаболічні порушення"

680 євро

10%

45

Генетична панель "Неврологія"

680 євро

10%

46

Генетична панель "Первинний імунодефіцит"

680 євро

10%

Генетична діагностика - CentoGene

47

Екзомне секвенування NGS+CNV+мтДНК+медичний звіт (1 особа)

1 130 євро

10%

48

Екзомне секвенування NGS+CNV+мтДНК+медичний звіт (2 особи)

090 євро

10%

49

Екзомне секвенування NGS+CNV+мтДНК+медичний звіт (3 особи)

390 євро

10%

50

Додатковий пункт до аналізу екзомного секвенування NGS+CNV+мтДНК (3 особи) + 1 особа

900 євро

10%

51

Геномне секвенування NGS+CNV+мтДНК+медичний звіт (1 особа)

2 590 євро

10%

52

Геномное секвенирование NGS + CNV +мтДНК+медицинский отчет (2 человека)

5 070 евро

10%

53

Геномное секвенирование NGS + CNV +мтДНК+медицинский отчет (3 человека)

7 670 евро

10%

54

Дополнительный член семьи к анализу геномного секвенирования NGS+CNV+мтДНК+медицинский отчет (3 человека) +1 человек

2 590 евро

10%

55

Панельное тестирование. Секвенирование NGS+CNV+ядерные митохондриальные гены+митохондриальный геном

1 490 евро

10%

56

Панельное тестирование. Секвенирование NGS+CNV+большие делеции в митохондриальных кодирующих генах

690 евро

10%

57

Клинический Microarray + медицинский отчет

8 50 евро

10%